Regulamin

Regulamin korzystania ze Strony Internetowej www.warsawtaxi.pl
Poniżej znajduje się ogólny regulamin zawierający szczegółowe postanowienia i warunki, dotyczące użytkowania Strony Internetowej www.warsawtaxi.pl oraz wszystkich związanych z tym funkcjonalności i usług obowiązujący od dnia 15.10.2020 roku.

Definicje

Warsaw Taxi – firma zarejestrowana pod nazwą One day in Poland Marek Rogowski z siedzibą w Warszawie 02-457, ul. Czeresniowa 41 NIP 9511545277 Regon 140282429

Strona Internetowa – oprogramowanie i serwis Warsaw Taxi służące do zamawiania usług przewozu osób i zawierania umów o przewóz osób przez użytkowników, których Urządzenia posiadają możliwość łączenia się z Internetem.

Pasażer – akceptujący poniższy regulamin użytkownik Strony Internetowej Warsaw Taxi, który zamawia Usługę przewozu osób za pomocą Strony Internetowej i który zawiera umowę przewozu osób.

Kierowca – licencjonowany kierowca, który może przyjmować zlecenia na przewóz osób od Pasażera oraz wykonywać przewóz na mocy odrębnej umowy o współpracę z Warsaw Taxi.

Urządzenia Internetowe – urządzenia pozwalające na łączenie się z Internetem. Urządzenia za pomocą których następuje korzystanie ze strony Warsaw Taxi.

Usługa przewozu osób – usługa transportu świadczona Pasażerom przez Kierowców za pomocą auta (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 pkt 1 Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr125, poz. 874).

§1. Ogólne uwagi dotyczące usług oferowanych przez Warsaw Taxi

 1. Warsaw Taxi udostępnia Pasażerowi Stronę Internetową www.warsawtaxi.pl (kosztami może być objęte mobilne połączenie transmisji danych zgodne z taryfikatorem dostawcy Internetu), przeznaczoną do działania w Urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. Zgodnie z poniższym regulaminem korzystający ze strony Internetowej Warsaw Taxi, Pasażer zamawia Usługę przewozu osób wypełniając formularz i klikając w przycisk „ZAMÓW” , a tym samym wyraża wolę zawarcia umowy dotyczącej przewozu osób z Kierowcą. Informacje, w tym dane Pasażera wyświetlane są po stronie Warsaw Taxi , który potwierdza wolę wykonania usługi poprzez email zwrotny. Pasażer otrzymuje email zwrotny od razu po zaakceptowaniu zlecenia przez Warsaw Taxi wraz z informacjami dotyczącymi Kierowcy i danymi pozwalającymi na jego identyfikację (Imię i Nazwisko, Samochód jakim porusza się Kierowca). Pasażer ma również możliwość w każdej chwili połączyć się z bezpośrednio z Warsaw Taxi który przyjął zlecenie. Kierowca, który przyjął zamówioną usługę, w celu zawarcia umowy jest zobowiązany stawić się w lokalizacji wskazanej przez Pasażera. Umowa przewozu osób zostaje zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli: Pasażera po wciśnięciu przycisku „ZAMÓW”, którym potwierdza zamówienie usługi akceptując jednocześnie wszystkie warunki przewozu, a następnie przez Warsaw Taxi po wysłaniu potwierdzającego emaila, którym potwierdza przyjęcie informacji od Pasażera i wyraża zgodę na wykonanie usługi.
 2. Pasażer akceptuje fakt, że usługi wyszukiwania kierowcy dla zamówionego przejazdu wykonywane są bezpośrednio po przesłaniu zgłoszenia Pasażera przez Stronę Internetową Warsaw Taxi. Po wykonaniu usługi przez Warsaw Taxi, tj. po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Warsaw Taxi, Pasażer traci prawo do odstąpienia od umowy wyszukania kierowcy, wobec uznania jej za wykonaną.
 3. Zawarcie umowy o przewóz osób nie jest skutkiem korzystania ze strony Internetowej Warsaw iTaxi, ale korzystanie ze Strony może zakończyć się zawarciem takiej umowy. Umowa przewozu osób może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy Kierowcą a Pasażerem na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Usługi Warsaw Taxi polegają wyłącznie na udostępnieniu funkcji Strony Internetowej Warsaw Taxi, w ramach których następuje m.in. przekazanie Pasażerowi informacji o dostępnym Kierowcy gotowym świadczyć Usługę przewozu osób, a Kierowcy informacji o potrzebie uzyskania tej usługi przez Pasażera.

§2. Opłaty i płatności

 1. Warsaw Taxi nie pobiera od Pasażera żadnych opłat za korzystanie i zamówienie usługi za pomocą Strony Internetowej Warsaw Taxi, z zastrzeżeniem §3 niniejszego regulaminu.
 2. Skorzystanie z usługi Warsaw Taxi wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Pasażer we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność musi zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu Urządzenia oraz koszty połączenia z Internetem, za które operator lub dostawca może pobierać dodatkowe opłaty, ponosi w całości Pasażer.
 3. Na podstawie zawartej umowy przewozu osób, pomiędzy Pasażerem a Kierowcą następuje rozliczenie usługi opisanej w pkt 1. Rozliczenie następuje w oparciu o wystawiony przez Kierowcę paragon.
 4. Warsaw Taxi może wprowadzić formę rozliczania z Pasażerami za płatności mobline. W takim przypadku płatność za Usługę przewozu osób, zamówioną za pomocą Strony Internetowej Warsaw Taxi, będzie pobierana od Pasażera za pomocą elektronicznego polecenia zapłaty, kart kredytowych, czy innych systemów i opcji płatności mobilnych udostępnionych na Stronie Internetowej Warsaw Taxi.
 5. Ceny wynajmu auta:
  • auto typu sedan 1 km = 1,67 zł
  • auto typu Van 1 km = 2,90 zł
  • auto typu Minibus 1 km = 4,25 zł
  • auto typu Bus 1 km = 8,94 zł

§3. Warunki rezygnacji z zamówionego przejazdu

 1. Jeżeli Pasażer rezygnuje z przejazdu po tym, jak Kierowca po akceptacji zlecenia Pasażera rozpoczął jego realizację albo Kierowca przerwał realizację zlecenia po bezskutecznym oczekiwaniu na Pasażera pod adresem początkowym, do którego została przez Pasażera zamówiony samochód Warsaw Taxi, Warsaw Taxi może naliczyć Pasażerowi opłatę za złożenie i przerwanie zlecenia, zgodnie z pkt. 2 i 3. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jeśli okoliczności na to pozwalają (np. w przypadku płatności elektronicznych) jest pobierana niezwłocznie po przerwaniu zlecenia, co Pasażer akceptuje i zobowiązuje się w takim przypadku do niezwłocznego uiszczenia opłaty. W pozostałych przypadkach Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przy najbliższym kursie.
  • Opłata za złożenie i przerwanie zlecenia może zostać naliczona i wynosi: 60 złotych za złożenie i przerwanie zlecenia przez Pasażera z jego winy po upływie 2 minut od przyjęcia zlecenia i rozpoczęcia dojazdu przez Kierowcę pod adres początkowy,

  • 60 złotych za złożenie i przerwanie zlecenia z winy Pasażera przez Kierowcę po przybyciu Kierowcy pod adres początkowy i zgłoszeniu oczekiwania na pasażera (sms lub powiadomienie na stronie Internetowej ) lub przez Kierowcę po zgłoszeniu oczekiwania na pasażera i bezskutecznym oczekiwaniu na pasażera ponad 30 minut od przybycia pod adres początkowy bądź od godziny, na którą zostało złożone zlecenie terminowe.

 2. W przypadku złożenia zlecenia obejmującego rezerwację pojazdu o określonych przez Pasażera parametrach dodatkowych wiążących się z naliczeniem dopłaty do takiego zlecenia, w przypadku przerwania realizacji takiego zlecenia do opłaty określonej w ust.2 powyżej zostanie również doliczone 50% dopłaty określonej w cenniku dla danego zlecenia.
 3. Pasażer może wystąpić o zwrot nienależnie pobranej od niego opłaty za złożenie i przerwanie zlecenia, jeżeli uznaje że opłata została pobrana bezzasadnie.

 4. Żądanie, o którym mowa w pkt 3, należy przesłać na adres e-mail: info@warsawtaxi.pl niezwłocznie po zakończeniu realizacji zlecenia jednak nie później niż w ciągu 30 dni od pobrania opłaty.

 5. Po dwukrotnym przerwaniu zlecenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie lub w przypadku nieuiszczenia opłaty za złożenie i przerwanie zlecenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od naliczonych opłat za złożenie i przerwanie zlecenia Warsaw Taxi ma prawo do częściowego lub całkowitego ograniczenia funkcji Warsaw Taxi Pasażera w tym w szczególności ograniczenie czasowe możliwości zamawiania przejazdów, ograniczenie dostępnych form płatności lub zablokowania adresu email Pasażera.

 6. Powyższe zasady dotyczące rezygnacji z zamówionego przejazdu i przerwania zlecenia, w tym opłaty z tym związane, mają zastosowanie niezależnie od formy złożenia lub rezygnacji z zamówienia (np. poprzez Stronę Internetową, telefon itp.).

§4. Dostępność Strony Internetowej Warsaw Taxi i zaprzestanie świadczenia usług

 1. W ramach ogólnych warunków korzystania ze Strony Internetowej Warsaw Taxi będzie dbać o zapewnienie najwyższej dostępności Strony Internetowej Warsaw Taxi jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Strony Warsaw Taxi.
 2. Warsaw Taxi zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia działalności serwisu bez indywidualnego powiadomienia Pasażerów i Kierowców. W przypadku całkowitego zawieszenia działalności, na stronie www.warsawtaxi.pl zostanie opublikowany stosowny komunikat informujący o zaprzestaniu oferowania usług przez Stronę Internetową Warsaw Taxi.
 3. Warsaw Taxi zastrzega sobie prawo do zmian i dalszego rozwoju Strony Internetowej Warsaw Taxi oraz rozszerzania profilu świadczonych za pomocą Strony Internetowej Warsaw Taxi usług. Zmiany takie mogą być wprowadzane do Strony Internetowej Warsaw Taxi w dowolnej chwili bez konieczności uprzedniego poinformowania Pasażerów i Kierowców.

§5. Ogólne prawa i obowiązki Pasażera

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Warsaw Taxi , Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem znajdującym się na stronie www.warsawtaxi.pl . Pełne korzystanie ze Strony Internetowej Warsaw Taxi wymaga podania zgodnych z prawdą danych osobowych Pasażera (Imię, Nazwisko oraz numer telefonu). Korzystanie z funkcji dostępnych na Stronie Internetowej jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Pasażer jest zobowiązany do podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych przez Warsaw Taxi oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Warsaw Taxi.
 3. Pasażer zobowiązany jest do korzystania ze strony Internetowej Warsaw Taxi tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Pasażer nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził i łamał zabezpieczeń Strony Internetowej Warsaw Taxi, jak również nie będzie wywierał negatywnego wpływu na Stronę Internetową Warsaw iTaxi powodując jej uszkodzenia lub używał w sposób doprowadzający do jej przeciążenia.
 4. Pasażerowi nie przysługują żadne prawa do udostępnionego przez Warsaw Taxi oprogramowania, które pozostają własnością Warsaw Taxi. Zabrania się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz reprodukowania udostępnionego oprogramowania.
 5. Pasażer jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Warsaw Taxi w przypadku, gdy osoby trzecie mogłyby dochodzić swych roszczeń w stosunku do Warsaw Taxi, ze względu na naruszenie prawa przez Pasażera.
 6. W celu usunięcia danych Pasażera należy przesłać na adres info@warsawtaxi.pl informację z żądaniem usunięcia danych.Konto jest usuwane niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia.

§6. Odpowiedzialność Warsaw Taxi. Procedura reklamacyjna.

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Warsaw Taxi nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, poprawność i kompletność danych jakie są przekazywane za pośrednictwemStrony Internetowej Warsaw Taxi pomiędzy Pasażerem a Kierowcą. Warsaw Taxi nie ponosi również odpowiedzialności za to, iż dane zostaną otrzymane we właściwym czasie (zarówno przez Pasażera jak i przez Kierowcę).
 2. Zabezpieczenie danych znajdujących się w Urządzeniach Internetowych leży w gestii Pasażera i Kierowcy.
 3. Warsaw Taxi zapewnia jedynie dostęp do Strony Internetowej Warsaw Taxi i usług świadczonych za pomocą Strony Internetowej Warsaw Taxi. Warsaw Taxi nie świadczy Usług przewozu osób wykonywanych przez Kierowcę, w związku z tym odpowiedzialność z tego tytułu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, spoczywa na stronach umowy o Usługę przewozu osób.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez użytkowników Strony Internetowej Warsaw Taxi treści o charakterze bezprawnym.
 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, za treści upubliczniane i rozpowszechniane przez Pasażerów i Kierowców w ramach Strony Internetowej Warsaw Taxi, odpowiedzialność ponoszą Pasażerowie i Kierowcy je zamieszczający. Warsaw Taxi zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia publikacji, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego jak również normy moralne i obyczajowe.
 6. Warsaw Taxi stosuje następującą procedurę reklamacyjną:
  1. reklamacje należy składać mailowo na adres info@warsawtaxi.pl ,
  2. składana reklamacja powinna zawierać: dane Pasażera, w tym adres e-mail na który zostanie przesłana odpowiedź, dane firmy (firma, NIP/REGON) jeśli przejazd realizowany jest w ramach przejazdów biznesowych, dokładne informacje dotyczące kursu będącego przedmiotem reklamacji (data, godzina, trasa przejazdu), opis przyczyny reklamacji,
  3. Warsaw Taxi udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej złożenia. Odpowiedź jest udzielana na adres e-mail zgłaszającego, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku reklamacji dotyczącej kursu biznesowego odpowiedź na reklamację udzielania jest osobie reprezentującej podmiot (firmę), w zakresie zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przejazdów biznesowych zawarta z Warsaw Taxi (którą może być w szczególności administrator konta biznesowego),
  4. dla właściwego rozpatrzenia reklamacji Warsaw Taxi może zwrócić się z prośbą do zgłaszającego reklamację o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do właściwego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Procedura reklamacyjna, o której mowa w ust. 5 stanowi:
  1. stosowaną przez Warsaw Taxi procedurę rozpatrywania reklamacji w rozumieniu art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23) – w zakresie dotyczącym konsumentów,
  2. tryb postępowania reklamacyjnego w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21) – w zakresie dotyczącym usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 8. W zakresie usług świadczonych na rzecz konsumentów i umów z konsumentami, procedura reklamacyjna, o której mowa w ust. 5 nie wyłącza ani nie ogranicza innych dopuszczalnych prawem sposobów zgłaszania reklamacji, przy czym, w przypadku przyczyn, za które Warsaw Taxi nie odpowiada, niezachowania procedury reklamacyjnej ze strony zgłaszającego może wpłynąć na termin rozpatrzenia reklamacji.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Warsaw Taxi zapewnia należytą ochronę danych osobowych Pasażera. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Pasażera są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Pasażera przez Warsaw Taxi znajdują się w Polityce prywatności.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania ze strony Internetowej Warsaw Taxi.
 2. Warsaw Taxi zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. O zmianie treści regulaminu Warsaw Taxi informuje Pasażerów na stronie internetowej: www.warsawtaxi.pl Nowy regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia nowej jego wersji na stronie internetowej: www.warsawtaxi.pl , chyba, że komunikat zawierający informację o zmianie treści Regulaminu podaje inny termin obowiązywania zmiany Regulaminu. Komunikant o zmianie wskazuje zakres dokonywanej zmiany. Wraz z komunikatem i wskazaniem daty obowiązywania zamieszczana jest nowa wersja Regulaminu. Regulamin w aktualnej wersji, jak również informacja o jego każdorazowej zmianie i dacie obowiązywania, dostępne są na stronie www.warsawtaxi.pl zapewnia stałą możliwość wglądu do regulaminu na stronie internetowej: www.warsawtaxi.pl w tym również możliwość pobrania w formacie pdf.
 3. Pasażer ma prawo do pisemnego zgłoszenia sprzeciwu do zmian wprowadzonych w regulaminie w terminie 7 dni od daty jego publikacji. Zgłoszenie sprzeciwu spowoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania ze Strony Internetowej Warsaw Taxi przez Pasażera, zaś brak zgłoszenia sprzeciwu skutkuje wejściem w życie zmian regulaminu po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2020 roku.

Ogólne warunki w ramach usługi
“Płatności mobilne”

Definicje

Wyrażając zgodę na poniższe warunki Pasażer akceptuje, aby Warsaw Taxi obciążyło kartę debetową lub konto bankowe Pasażera (np. kartę kredytową, konto PayPal, elektroniczne polecenie zapłaty lub inną opcję płatności), które zostało wskazane przez niego na Stronie Internetowej Warsaw Taxi w trakcie procesu płatności za usługę przewozu osób na kwotę potwierdzoną przez Pasażera.

Użytkownik ma możliwość włączenia funkcji automatycznego pobierania środków za wykonanie usługi korzystając z domyślnie wybranego sposobu płatności, bez konieczności każdorazowego potwierdzania kwoty transakcji.

Poniższe warunki obowiązują łącznie z Regulaminem korzystania ze Strony Internetowej Warsaw Taxi przez Pasażera.

§1. Przedmiot usługi

 1. Warsaw Taxi oferuje możliwość płatności bezgotówkowej, do maksymalnej wysokości wyznaczonej przez Warsaw Taxi, za usługę przewozu osób zamówioną za pomocą Strony Internetowej. Opłata jest pobierana od Użytkownika za pomocą elektronicznego polecenia zapłaty, kart kredytowych lub systemów płatności mobilnych.
 2. W trakcie rejestracji usługi płatności mobilne, Pasażer ma możliwość wyboru preferowanego sposobu płatności bezgotówkowej, który może zostać zmieniony lub usunięty w dowolnej chwili, poza czasem trwania kursu.
 3. W przypadku płatności za pomocą usługi PayPal, Użytkownik zapłaci kwotę potwierdzoną w trakcie procesu płatności bez ujawniania świadczącemu usługę przewozu swojego konta PayPal. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PayPal Pasażer zobowiązany jest założyć konto w systemie PayPal i może zostać obciążony za dodatkową opłatą za skorzystanie z tej usługi. PayPal zastrzega sobie prawo do obciążenia konta PayPal Użytkownika w różnych kwotach w procesie płatności.

§2. Obowiązki Pasażera

 1. Pasażer ma pełną dowolność w przypadku wyboru sposobu płatności. Płatność może zostać dokonana gotówką lub kartą u Kierowcy bądź jedną z metod bezgotówkowych zgodnie z §1 ust 1.
 2. W przypadku płatności bezgotówkowej przyjmuje się do zapłaty wartość kwoty brutto.
 3. W przypadku płatności bezgotówkowej za przejazd, potwierdzenia płatności zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres email Pasażera, który został podany w trakcie rejestracji. Paragon za kurs Użytkownik otrzyma od podmiotu świadczącego usługę przejazdu. Faktura na prośbę Użytkownika może zostać wysłana na adres email Pasażera lub na adres korespondencyjny.
 4. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie nadużycia lub nieuprawnionego korzystania ze Strony Internetowej lub usługi płatności mobilne, Warsaw Taxi zastrzega sobie prawo do zablokowania płatności lub możliwości płatności bezgotówkowej Użytkownika na czas nieokreślony. Jednocześnie Pasażer zostanie powiadomiony niezwłocznie o zaistniałej sytuacji po zablokowania płatności lub usługi płatności mobilnych wraz z uzasadnieniem takiego zdarzenia. Użytkownik może zostać również zablokowany w razie nieudanej próby ściągnięcia środków z konta w ciągu 24 godzin od pierwszej próby podjęcia transakcji.
 5. Warsaw Taxi w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości płatności bezgotówkowych bez podania przyczyny.

§3. Czas obowiązywania

 1. Ogólne warunki płatności w ramach usługi „Płatności mobilne” obowiązują przez czas nieokreślony od momentu zaakceptowania ich przez Użytkownika.
 2. Dopuszcza się możliwość zrezygnowania z usługi płatności mobilnych przez obie strony w dowolnej chwili bez podania przyczyny. Wymaganą formą powiadomienia o rezygnacji z usługi jest forma pisemna za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@warsawtaxi.pl .
 3. Pasażer po rezygnacji z usługi „Płatności mobilne” nie będzie mógł korzystać z dotychczasowych płatności bezgotówkowych za pomocą Strony Internetowej Warsaw Taxi.

§4. Zasady płatności

 1. Pasażer zobowiązuje się do zapewnienia wystarczających środków na koncie wykorzystywanym do płatności mobilnych. W przypadku braku wystarczających środków na koncie w chwili płatności bezgotówkowej skutkującym nieudaną próbą obciążenia konta Pasażera, Warsaw Taxi zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania należnych opłat i kosztów w innej formie, np. przelew bankowy lub rozliczenie gotówką bezpośrednio u świadczącego usługę przejazdu.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Warsaw Taxi nie ponosi odpowiedzialności za proces płatności bezgotówkowych w tym proces obciążania karty kredytowej lub konta PayPal. W razie wystąpienia błędów dotyczących obciążeń, błędów rachunkowych lub awarii systemu płatniczego Pasażer zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z dostawcą usług płatniczych lub wystawcą instrumentu płatniczego.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Warsaw Taxi zastrzega możliwość zmiany niniejszych warunków w ramach usługi „Płatności Mobilne”, powiadamiając o zaistniałych zmianach na stronie internetowej www.warsawtaxi.pl i terminie wejścia w życie ich obowiązywania. Aktualny regulamin usługi „Płatności mobilne” znajduje się na głównej stronie internetowej www.warsawtaxi.pl
 2. Pasażer po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu zmiany w regulaminie usługi „Płatności mobilne”, może nie wyrazić zgody na dalsze korzystanie z usługi co skutkuje ustaniem uprawnień Pasażera do korzystania z możliwości płatności bezgotówkowej na Stronie Internetowej Warsaw Taxi.
 3. W przypadku uznania przez sąd właściwy, lub inny upoważnione organ, że któryś z wyżej wymienionych punktów regulaminu jest nieważny, podlegający unieważnieniu, pozbawiony mocy prawnej, nieobowiązujący lub niewykonalny, przyjmuje się, że pozostałe części nadal będą wiążące i obowiązujące.